• مانور زلزله در مدرسه برکت امام حسن (ع) خشکرود

  • خدمات رایگان شبکه بهداشت و درمان شهر خشکرود

  • فرا رسیدن سالروز 28 صفر و 30 صفر

  • راهپیمایی روز 13 آبان

  • راهپیمایی 22 بهمن 1395