تعرفه عوارض شهرداري خشکرود  - سال 1403

 

 

دانلود فایل pdf

 

دانلود جداول جزئیات

 

تعرفه عوارض شهرداري خشکرود  - سال 1402

 

 

دانلود فایل

 

تعرفه عوارض شهرداري خشکرود  - سال 1401

 

 

دانلود فایل

 

تعرفه عوارض شهرداري خشکرود  - سال 1400

 

 

دانلود فایل

 

تعرفه عوارض شهرداري خشکرود  - سال 1399

 

 

دانلود فایل

 

تعرفه عوارض شهرداري خشکرود  - سال 1398

 

 

دانلود فایل

 

تعرفه عوارض شهرداري خشکرود  - سال 1396

 

 

دانلود فایل