شهرداری خشکرود

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری خشکرود پس از تصویب در شورای اسلامی شهر و تایید در هیات تطبیق با قوانین شهرستان زرندیه، منتشر گردید.