آدرس :استان مرکزی - شهرستان زرندیه - شهر خشکرود - بلوار امام خمینی (ره) - شهرداری خشکرود

تلفن :  3000 4542 - 086    و   3491  4542 - 086

نمابر :  2300 4542 - 086

info@khoshkroodcity.ir

http://khoshkroodcity.ir