شهرداری خشکرود

شهرداري خشكرود در نظر دارد كالاهاي خود به شرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيك دولت(www.setadiran.ir) با شماره مزايده  1001005435000001  به صورت الكترونيكي به فروش برساند.

جهت دانلود فایل کامل روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود